Prosigma Yayınları Abonelik Sözleşmesi

TARAFLAR

Madde 1 –
Hizmet Sağlayıcı:   
Prosigma Tasarım ve Yayıncılık (Prosigma olarak anılacaktır)
Oğuzlar Mh. 1374. Sk. No: 2/4 Balgat / ANKARA

Kullanıcı:
Yayınlara abone olan kişidir.

KONU

Madde 2 - Bu sözleşme, Prosigma veritabanının internet üzerinden kullanım ve satış şartlarını belirlemek üzere hazırlanmıştır. Bu sözleşme, programın internet üzerinden kullanım hakkını ifade eder.

Madde 2.1- Prosigma yayınlarını kapsayan içerikler: Labmedya, Biomedya, Cleanroom News, Chemlife, DentPress ve Labmedya English. (Prosigma Yayınlar olarak anılacaktır)

Madde 2.3- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, Kişisel Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla Prosigma yayınları tarafından işlenecektir. “Kişisel Verilerinizin işlenmesi” ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 3.1 – Kullanıcı tarafından Abonelik Sözleşmesi’nin okunup onaylanması ve formun doldurulması sonucunda Hizmet Sağlayıcı tarafından Prosigma yayınlarını kullanılması için belirtilen sayıda abone kodu ve şifresi verilerek, Prosigma yayınlarını kullanmaya başlaması sağlanacaktır.

Madde 3.2 - Prosigma yayınlarını içeriği, deneme aboneliği süresi olmaksızın herhangi bir kısıtlama olmadan herkes tarafından okunabilecektir.

Madde 3.3 -  Kullanıcı, Hizmet Sağlayıcı’nın bilgisayar ortamında kullanıcı işlemlerini kaydetmesini kabul eder. Bu doğrultuda Hizmet Sağlayıcı, kullanıcının IP adresi, görüntülediği metinleri, kopyaladığı metinleri, yazdırdığı metinleri, katıldığı tartışma metinlerini, gönderdiği mesajları vb. gibi tüm işlemleri kayıt altında tutar. Tüm uyuşmazlıklarda Kullanıcı, Hizmet Sağlayıcı’nın defter, kayıt, bilgisayar kayıtlarının, elektronik haberleşmelerin geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olacağını, bunların usulüne uygun tutulduğunu, bunlara karşı tüm itiraz ve def’i haklarından peşinen feragat ettiğini kabul eder.

Madde 3.4 - Kullanıcı, Prosigma yayınlarını ile ilgili yapacağı yazışmalardan bireysel veya tüzel kişilik olarak sorumludur. Bundan dolayı Kullanıcı, kullanıcı adı, abone kodu ve şifrelerini özenle korumak zorundadır. Kullanıcı şifresini istedikleri anda internet üzerinden değiştirebilirler. Kullanıcı adı ve şifrenin, Kullanıcı dışındaki kişiler tarafından kullanılması yasaktır. Bunların her ne şekil ve surette olursa olsun başkaları tarafından kullanılmasından doğacak her türlü hukuki, mali ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı, kullanıcı adı ve şifresinin üçüncü şahısların eline geçmesini engellemek için her türlü önlemi almakla yükümlüdür. Kullanıcı’nın kullanıcı adı ve şifresini özenle korumakla yükümlülüğünü Hizmet Sağlayıcı’nın test etme hakkı saklıdır. Bu doğrultuda IP bazlı yerleşim bilgi kontrolü yapılmaktadır. Bu kontrol sayesinde hangi IP’nin Türkiye’nin neresinden sisteme giriş yaptığı belirlenebilmektedir. Aynı hesaba kısa süre içerisinde veya aynı anda farklı IP’lerden giriş yapılması/yapılmaya çalışılması durumunda Hizmet Sağlayıcı tek taraflı olarak Kullanıcı’nın üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir. Kullanıcı durumdan haberdar edilir ve talep edilmesi halinde iptale sebep olan işlemlerin detayı bildirilir.

Madde 3.5 – Hizmet Sağlayıcı Prosigma yayınlarınının işbu sözleşmeye aykırı olarak kullanılmasını engellemek amacıyla aldığı önlemleri çoğaltıp değiştirme hakkına sahiptir. Aldığı ve alacağı önlemler için Kullanıcı’dan izin almak zorunda değildir.

Madde 3.6 – Kullanıcı arşivleme yapmak amacıyla hukuk kaynakları veritabanı içeriğini (makale, bildiri vb.’den oluşan) kopyalayamaz. Kullanıcı makalenin ilgili paragrafını kopyalayabilir ya da makalenin tamamının çıktısını alabilir. Aşırı derecede çıktı alan, aşırı derecede metin görüntüleyen, aşırı derecede metin kopyalayan kullanıcıların, metin görüntüleme, çıktı alma ve kopyalama özellikleri Hizmet Sağlayıcı tarafından sınırlanabilir veya iptal edilebilir. Yukarıdaki cümlede geçen "aşırı derece" ibaresinin kriterlerini Hizmet Sağlayıcı tek taraflı olarak belirler ve Kullanıcı’nın belirlenen kriterlere itiraz hakkı yoktur. Sınırlama/iptal etme, Kullanıcı’nın çıktı sayısına kota konma/iptal etme biçiminde ve/veya kopyalama sayısına kota konma/iptal etme biçiminde veya belli bir süre/süresiz için oturumunun kapatılması/dondurulması biçiminde uygulanabilir. Hizmet Sağlayıcı sınırlamaların biçim ve şeklini istediği zaman değiştirme hakkına sahiptir. Hizmet Sağlayıcı sınırlama işlemini tek taraflı olarak uygular ve Kullanıcı’yı bilgilendirmek zorunda değildir. Hizmet Sağlayıcı gerekli gördüğü durumlarda Kullanıcı’yı uyarabilir, uyarıya rağmen, uyarıya konu faaliyetlere devam eden Kullanıcı’ya, bu maddedeki yaptırımlardan herhangi biri uygulanır.

Madde 3.7 - Kullanıcı Prosigma yayınlarınının hizmetini alırken, söz konusu hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca Kullanıcı, diğer kullanıcıların siteyi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlemlerde bulunamaz. Bu tür faaliyet içerisinde olduğu belirlenen Kullanıcı’lar hakkında Hizmet Sağlayıcı’nın tüm hukuki ve cezai hakları saklıdır.

Madde 3.8 - Prosigma yayınları kullanım hakkı, bedelli veya bedelsiz hiçbir biçimde devredilemez, ödünç verilemez, kiralanamaz, satılamaz, üçüncü kişilerin yararına sunulamaz.

Madde 3.9 - Program içeriği, bir bütün veya parça parça şekilde izinsiz olarak çoğaltılamaz, kopyalanamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz, yayınlanamaz, satılamaz veya elektronik ortamda diğer bir şekilde bulundurulup kullanılamaz. Kullanıcı Prosigma yayınlarını yazılımın izin verdiği özelliklerle kullanmak zorundadır. Farklı yardımcı yazılımlar kullanarak Prosigma yayınlarının izin vermediği şekilde verilere ulaşmaya çalışanlar hakkında yasal işlem başlatılır. Bu sözleşmede açıkça belirtilmeyen fakat kullanıcı tarafından yapılabilecek, Prosigma yayınlarında yer alan verileri almaya yönelik işlemlerin tespit edilmesi durumunda Kullanıcı’nın aboneliği iptal edilir ve gerekli yasal işlemler başlatılır.

 

Madde 3.10 – Prosigma yayınlarının internet üzerinden çalışmasına izin vermeyen/engelleyen yazılım, virüs vb. ve işletim sistemi arızalarından veya bilgisayar sisteminin yetersizliğinden dolayı Hizmet Sağlayıcı sorumlu değildir. Prosigma yayınlarını sorunsuz kullanan Kullanıcı’lar emsal kabul edilir.

Madde 3.11 - Sözleşmeye aykırılık halinde, Hizmet Sağlayıcı, herhangi bir süreye bağlı olmaksızın sözleşmeyi iptal etme hakkına sahiptir.

Madde 3.12 - Kullanıcı, başta Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu olmak üzere ilgili tüm mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder.

Madde 3.13 - Program içeriği müelliflerin hazırladığı kaynaklardan oluşmakta olup; Kullanıcı’nın program içindeki bilgileri yanlış yorumlama ve kullanmasından dolayı Hizmet Sağlayıcı sorumlu değildir. Hizmet Sağlayıcı önceden haber vermeksizin yazılımda ve/veya yazılım içeriğinde değişiklikler yapma, yazılıma yeni özellikler ekleme, yazılım içeriğine yeni kalemler ekleme ve eğer isterse yeni özellikler/kalemler için ayrı bir satış bedeli belirleme hakkına sahiptir. Kullanıcı yapılan değişiklikler ve eklemeler için, kullanım süresi içerisinde bir ödeme yapmak zorunda bırakılamaz. Hizmet Sağlayıcı Prosigma yayınlarında yer alan her türlü veri ve/veya bilginin kusursuz, hatasız ve kullanıcının tüm ihtiyacını tamamen karşılayacağını taahhüt etmez. Programda hataların olması taraflarca doğal karşılanır. Hizmet Sağlayıcı kendisine bildirilen hataları en kısa sürede düzeltmeyi kabul ve taahhüt eder. Ayrıca sitede yer alan metinlerin orijinal hallerini kullanıcıya ulaştırmak mecburiyetinde değildir. Hizmet Sağlayıcı bu tür talepleri karşılayıp karşılamamaya tek taraflı olarak karar verir.

Madde 3.14 – Prosigma yayınlarında yer alan metinlerin mülkiyeti Hizmet Sağlayıcı’ya ait olup, her türlü kullanımı Hizmet Sağlayıcı’nın iznine tabidir. Hizmet Sağlayıcı aynı zamanda Prosigma yayınlarında yer alan metinlerin hangilerinin kopyalanıp/yazdırılıp hangilerinin kopyalanamayacağına/yazdırılmayacağına veya ne şekilde kopyalanabileceğine/yazdırılabileceğine tek taraflı karar verir. Yazdırma ve kopyalama işlevini Prosigma yayınlarının tümü veya bir kısmı için iptal etme hakkına sahiptir. Bu hakkı Kullanıcı’ya özel olarak (program özelliklerini kimi kullanıcılara açıp kimi kullanıcılara kapatabilir) kullanabilir.

Madde 3.15 - Hizmet Sağlayıcı, Prosigma yayınları için yerinde eğitim ve destek hizmeti vermekle yükümlü değildir.

Madde 3.16 – Hizmet Sağlayıcı verilen hizmetin kesintisiz olarak sağlanması için azami çabayı sarf edecektir. Ancak bu çabaya rağmen önlenemeyen arızalardan dolayı hizmetin sağlanamamasından dolayı Kullanıcı, Hizmet Sağlayıcı’yı sorumlu tutmamayı ve bir hak veya tazminat talep etmemeyi peşinen kabul eder.

Madde 3.17 - Hizmet Sağlayıcı herhangi bir kişi ve/veya kuruluşun satın alma başvurusunu kabul etmeme hakkını saklı tutar.

Madde 3.18 – Prosigma yayınlarının internet üzerinden kullanımı için düzenlenen bu sözleşme (Hizmet Sağlayıcı lüzum gördüğü zaman değiştirdiği için) Kullanıcı’dan Kullanıcı’ya farklılık gösterebilir. Kullanıcı başka bir Kullanıcı ile düzenlenmiş olan sözleşmeyi emsal göstererek hiçbir hak ve talepte bulunamaz.

Madde 3.19 - Hizmet Sağlayıcı, Prosigma yayınları üzerinde Kullanıcı ile karşılıklı çalışan ve diğer Kullanıcı’lara kapalı/özel haberleşme ve bildirim alanı/kanalı oluşturur ve bu kanal üzerinden Kullanıcı’yla haberleşir/bildirimde bulunur. Kullanıcı bu kanal aracılığıyla gönderilen iletilerin kendisine ulaşmadığını iddia ve inkar edemez. Her türlü uyuşmazlıkta bu kanal aracılıyla yapılan iletişim delil niteliğindedir.

Madde 3.20 - Hizmet Sağlayıcı gerekli gördüğü durumlarda Kullanıcı’nın kimlik bilgilerini ispat etmesini talep etme hakkına sahiptir. Kullanıcı, Abonelik Formu’nda beyan ettiği kimlik bilgilerini Hizmet Sağlayıcı’ya vermekten kaçınamaz ve bu talebi en geç yedi işgünü içerisinde yerine getirmek zorundadır.

ÖDEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER

Madde 4.1 – Prosigma yayınlarının her bir kullanıcı için abonelik bedeli 0 (sıfır) TL’dir. Hizmet sağlayıcı dilediği taktirde yayınlarını ücretli yapabilir bunu öncesinde kullanıcıya bildirir kullanıcı dilerse devam eder dilerse üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.

Madde 4.2 - Kullanıcı, sözleşmeyi istediği zaman sona erdirip üyeliğini iptal edebilir.

DİĞER HÜKÜMLER

Madde 5.1 - Abonelik Formu’nda; Kullanıcı’nın adı-soyadı veya ünvanı, kullanıcı bilgileri, adres ve haberleşme bilgileri belirtilir. Kullanıcı belirttiği adı-soyadı, e-mail adresi gibi bilgilerin ve diğer bilgilerin doğruluğunu taahhüt ettiği gibi, bu bilgi ya da belgelerde olabilecek değişiklikleri Hizmet Sağlayıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde yayının ulaşmamasından veya doğabilecek tüm ihtilaflardan ve bunların sonuçlarından münhasıran sorumlu olacaktır. Kullanıcı’nın Abonelik Formu’nda yazdığı adres bilgileri aynı zamanda tebligat adresi olup, bu adrese yapılacak tebligatlar iade olsa bile yapılmış sayılır.

Madde 5.2 - Bu sözleşmedeki hükümler ancak karşılıklı olarak yapılmış ek sözleşme ile değiştirilebilir. Bunun dışındaki hiçbir beyan ve yazı, sözleşmenin tadili anlamına gelmez.

Madde 5.3 - Hizmet Sağlayıcı online yapılan bu sözleşmeyi kabul etmeme hakkına sahiptir. Hizmet Sağlayıcı, kabul etmediği sözleşmeler için Kullanıcı’ya kabul etmeme nedenini bildirmek/açıklamak zorunda değildir.

Madde 5.4 –  Beş ana madde ve dört maddeden oluşan sözleşmeye ek Ön Bilgilendirme Formu olan iş bu sözleşme, aşağıda bulunan "Prosigma Yayınları Abonelik Sözleşmesi’ni okudum ve kabul ediyorum" seçimlik kutusunun işaretlenmesiyle birlikte Kullanıcı tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olur.

 

 

-->
3WTURK CMS v8.1